Algmene Voorwaarden

 

Door de Wolfgang website te gebruiken stemtt u in met onze website voorwaarden. Omdat deze algemene voorwaarden van Wolfgang van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. Als u een kopie van deze voorwaarden wilt ontvangen, kunt u een exemplaar downloaden in de download sectie van de website.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de website(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via deze website(s) aangeboden worden (hierna de Informatie genoemd).

 

Informatie en aansprakelijkheid

 

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wolfgang kan er echter niet voor instaan dat de informatie op de website op ieder moment volledig en juist is. Wolfgang aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de website, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wolfgang. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

 

Links

 

Deze website bevat links naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacy is op deze andere websites niet van toepassing.

 

Berichten van derden

 

Onrechtmatig gebruik van de inhoud van deze website is strikt verboden. Berichten van derden op deze website weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van de eigenaar en/of beheerder. Door een bericht te plaatsen stemt u ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. Wolfgang behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van deze website te verwijderen. Wolfgang is niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten. Wolfgang behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van bezoekers vrij te geven aan personen die stellen door berichtgeving van u te zijn benadeeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze verstrekking is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Wolfgang.

 

Wolfgang is een geregistreerd merk

 

Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan Wolfgang verstrekt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is

Bij het gebruik van de website verbind u uzelf er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang hebt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Let op: Dit zijn niet de algemene voorwaarden van de webshop van Wolfgang!

 

Disclaimer

 

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

1.    Wolfgang draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Wolfgang niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

2.    Wolfgang staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

3.    Wolfgang is niet aansprakelijkheid voor schade:

◦    Toegebracht door de website

◦    Voortvloeiend uit het gebruik van de website

◦    In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

◦    Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

4.    Ook is Wolfgang gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5.    Wolfgang behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6.    Wolfgang behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Wolfgang niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7.    Wolfgang is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8.    Wolfgang behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9.    Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

10.    De gebruiker vrijwaart Wolfgang, de werknemers van Wolfgang, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders e.d. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Wolfgang en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen, die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Wolfgang, tenzij anders overeengekomen.